ماکت سازی

آموزشگاه ماکت سازی 

آموزشگاه ماکت سازی پویا اندیش برگزار می کند :

کلاس های ویژه آموزش ماکت سازی از مبتدی تا پیشرفته .
مدارک پایان دوره ماکت سازی معتبر و قابل ترجمه قوه قضاییه می باشد .